متقاضیان گرامی :

لطفا جهت ثبت نام در نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته مشهد فایل زیر را دانلود کنید.

دانلود فرم ثبت نام