بازدید کننده گرامی:

لطفا جهت بازدید از نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته مشهد ، فرم زیر را تکمیل فرمایید :